Verkoopvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Door uw bestelling via www.bruggekantstad.com  geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat.
  2. bruggekantstad heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
  3. Alle goederen blijven eigendom van bruggekantstad tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
  4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van bruggekantstad en op alle gesloten overeenkomsten.
  5. bruggekantstad is via e-mail te bereiken: info@bruggekantstad.com
 2. Bestellen
  1. Bestellingen kunnen via onze internetsite geplaatst worden.
  2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is bruggekantstad niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door bruggekantstad.
  3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat bruggekantstad uw bestelling per e-mail heeft bevestigd.
  4. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Levering
  1. Verzendingen gebeuren ofwel per post (kleine pakjes), of door een door bruggekantstad aangeduidde transporteur. Afhalingen zijn mogelijk mits afspraak.
  2. Tenzij gekozen wordt voor afhaling, worden alle bestellingen op het opgegeven adres afgeleverd.
  3. Op uw verzoek is het mogelijk dat uw bestelling via aangetekende post naar u verstuurd worden. In overleg zullen hiervoor extra kosten berekend worden.
  4. De levertijd bedraagt gemiddeld zeven werkdagen na ontvangst van de betaling, doch dit kan per artikel verschillen. Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
  5. Indien bruggekantstad niet binnen 30 dagen kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, kunt u uw bestelling binnen 7 dagen na bekendmaking kosteloos annuleren middels een e-mail aan info@bruggekantstad.com. Door U gemaakte betalingen worden (na eventuele aftrek van door bruggekantstad gemaakte kosten) zonder verwijl terug gestort.
 4. Betaling
  1. Indien u kiest voor verzending dient u het totaalbedrag vooraf over te maken op het rekeningnummer van bruggekantstad. U dient het bedrag in 8 werkdagen overgemaakt te hebben. De benodigde gegevens hiervoor ontvangt u in de bevestiging van uw bestelling, welke u binnen 24 uur na uw bestelling zult ontvangen in uw mail-box. Indien u kiest voor een afhaling kan u eveneens vooraf storten, of het bedrag contant (= GEPASTE CASH) voorzien bij de afhaling.
  2. De betaling moet binnen 10 werkdagen op deze rekening zijn bijgeschreven anders wordt de bestelling geannuleerd.
 5. Retourneren
  1. Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen en wil retourneren, dan dient u deze binnen de 14 dagen na levering in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd retour sturen. Niet voldoende of ongefrankeerde pakketten en leveringen onder rembours worden door ons geweigerd (tenzij onze voorafgaande goedkeuring). U dient een kopie van de orderbevestiging bij te voegen.
  2. Indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, dan stort bruggekantstad het aankoopbedrag binnen uiterlijk 30 dagen retour op uw bankrekening met inhouding van de gemaakte (verzend)kosten.
  3. Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
  4. Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
 6. Prijzen
  1. De vermelde prijzen op de internetsite zijn in Euro en inclusief BTW, handeling en verpakking, doch exclusief verzending. De verzendkosten worden bij uw bestelling toegevoegd en bevestigd.
  2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is bruggekantstad bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 7. Waarborg
  1. bruggekantstad garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende minimaal 24 maanden na aflevering.
  2. Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij bruggekantstad worden ingediend, met een korte beschrijving van het gebrek. Na de bevestiging van bruggekantstad dient de klant te zorgen voor de terugzending en ophalen van het defecte artikel. Het defecte artikel moet degelijk verpakt worden voor verzending (minstens in de oorspronkelijke verpakking) en vergezeld zijn van de bevestigingsmail. bruggekantstad kan naar eigen oordeel beslissen al dan niet volledig of gedeeltelijk tussen te komen in de verzendkosten.
  3. Als aan de in 7.2 genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan bruggekantstad naar eigen oordeel kiezen voor herstelling, vervanging of terugbetaling van het defecte artikel.
  4. Deze garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen in het artikel heeft aangebracht; er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, bruggekantstad niet tijdig in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
  5. De waarborg heeft enkel betrekking op fabrieksfouten. Slijtage door (normaal) gebruik, en schade of breuk door oneigenlijk gebruik worden niet gedekt door de waarborg. Op verbruiksartikelen (vb. vervanglampen, starters, batterijen,…) is geen waarborg.
 8. Aansprakelijkheid
   De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van bruggekantstad is altijd beperkt tot de waarde van het artikel of van de bestelling.
 9. Overmacht
   Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 10. Geschillen
  1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
  2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen van welke aard dan ook berecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.

—–     Goede wil en gezond verstand maken algemene voorwaarden overbodig …   —–